fdghfhgf

hfg

پایان نامه (بکر)

بررسی تطبیقی بانکداری متعارف با بانکداری اسلامی وتحلیلی بربانکداری اسلامی ایران با تاکیدبرمفهوم عقود مبادله ای ومشارکتی

222.    افشای اطلاعات حسابداری و ویژگیهای مالی شرکتها

223.    ارزیابی عملکردسرپرستان مناطق وروسای شعب بانکهابااستفاده ازروشIAP (مطالعه موردی بانک رفاه)

224.    چارچوبی جهت مدیریت فرایند کسب وکاروسنجش آن(مطالعه موردی بخش ارزی بانک ملی ایران )

225.    رابطه بین هوش احساسی وعملکرد شغلی مدیران اجرائی بانکهای دولتی (مطالعه موردی روسای دوایر شعب ممتاز بانکهای ملی ,تجارت ومسکن شهر تهران

226.    بررسی رابطه علی بین توسعه مالی ورشد اقتصادی درایران 85-1352

227.    سیر تحول مقررات نظارتی بانکها در دهه اخیر در کشورهای صنعتی و مقایسه آن با مقررات نظارتی در ایران

228.    بررسی مقابله ای اعتبارات اسنادی الکترونیکی ومکتوب بارویکردکاربردی دربانک ملی ایران

229.    عوامل استرس زای شغلی کارکنان بانک سپه در سطح شعب شهر تهران

230.    ضمانت از اسناد تجاری با نگرش برلایحه اصلاح قانون تجارت

231.    بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت خدمات بر اساس ادراک کارکنان بانک تجارت استان فارس

232.    محاسبه ریسک نرخ بهره (سود)وتاثیران برسوداوری بانکهامطالعه موردی بانک سپه طی سالهای85-1375

233.    بررسی وآزمون تابع تقاضای پول محدود(M1)وثبات وپایداری آن درایران

234.    طراحی یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای تخصیص کارانه در واحدهای ستادی بانک صادرات ایران

235.    بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای نوسانات

236.    اصل حسن نیت در حقوق ایران وکاربردآن درانعقاد اجراوتفسیرقرارداد

237.    بررسی محتوای اطلاعتی سود حسابداری به عنوان معیار سنتی ارزیابی عملکرد دربرابر سود باقیمانده وارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیارهای افتصادی

238.    تخصیص دارائیها درذخایرارزی بانکهای مرکزی(مطالعه موردی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

239.    تاثیرکسری تراز تجارت برکسری بودجه درایران(طی دوره 83-1350)

240.    بررسی آثارتشکیل بازاررهن ثانویه برعملکرد بازاراوراق بهادار ومسکن

241.    ارزیابی و مقایسه عملکرد بانکهای تجاری دولتی با شاخص های مالی (رشد و سودآوری) و شاخص کارایی (روش تحلیل فراگیر داده ها مدل اندرسون- پیترسون)

242.    بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش سازمانی در تیم های کاری(مطالعه موردی بانک کشاورزی)

243.    شرایط اعتبارقرارداد الکترونیکی درحقوق ایران

244.    رهن دین در حقوق ایران

245.   
246.    بررسی آثار سیاستهای ارزی برصادرات غیرنفتی از سال 1383-1350

247.    بررسی کاستی های نظام حقوقی کشور در مورد امضاء در تجارت و بانکداری الکترونیکی و ارائه پیشنهادها

248.    بررسی تطبیقی مسوؤلیت مدنی تولیدکنندگان کالای معیوب دربرابر مصرف کنندگان درحقوق ایران وحقوق جدید

249.    بررسی نحوه محاسبه بهای تمام شده خدمات ارائه شده توسط دستگاههای خودپرداز شبکه بانکی (تراکنشهایATM)مطالعه موردی بانک صادرات ایران

250.    بررسی ادله مورداستناد در دعاوی بانکها در ارتباط با وام گیرندگان وسپرده گذاران

251.    بررسی نظام حقوقی مشارکت در سرمایه گذاری و کاربرد آن در حقوق ایران

252.    بررسی عوامل کمی وکیفی موثردرجانشینی برای مشاغل مدیریتی دربانک ملت طی سالهای 83-1379

253.    بررسی عملکرد تعاونیهای روستایی در زمینه توزیع اعتبارات وجذب منابع ونقش آنها درتوسعه روستاها از دیدگاه کارشناسان تعاونیهای روستائی(مطالعه �

254.    مسئولیت مدنی کارکنان بانک درمقابل بانک ومشتریان

255.    شناسائی عوامل مؤثر در تصمیم گیری خرید سهام در بورس اوراق بهادارتهران از دیدگاه کارگزاران وسرمایه گذاران انفرادی

256.    بررسی عوامل مؤثر بربحران های بانکی درایران واثرآن برتقاضای پول طی دوره1382-1350

257.    بررسی رابطه نرخ بازده سهام و قابلیت نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

258.    مدیریت بهینه ریسک نرخ ارز در بانکهای تجاری ایران(مطالعه موردی منابع ومصارف ارزی بانک ملت)

259.    بررسی عوامل مؤثر درجذابیت سپرده های سرمایه گذاری مستمری مادام العمر وتامین آتیه دربانک سپه

260.    بررسی کفایت افشا درصورتهای مالی بانک صادرات ایران

261.    بررسی محورهای اصلی تحول درمقررات راجع به چک درپیش نویس اصلاح قانون تجارت

262.    بررسی چگونگی معرفی فن آوری دستگاههای خودپرداز بانکی و پایانه های فروش درارائه خدمات بانکی وگرایش مشتریان واستفاده ازآنها

263.    نقش سیستم کنترلهای داخلی در پیشگیری از وقوع تقلبات و اشتباهات در شعب بانک ملی ایران

264.    بررسی وتبیین متغیرهای اثرگذار برسهم بازار بانکها درنظام بانکی ایران با رویکردی بربانکهای تجاری در مقطع زمانی(1384-1370)

265.    نااطمینانی درسطح کلان اقتصادی وتاثیرآن بررفتار اعتباری بانکها(مورد مطالعه ایران)

266.    بررسی موانع ونارسائیهای سیستم حسابداری قیمت تمام شده فعلی وارائه مدل درمزارع پرورش میگو

267.    بررسی موضوع حوادث غیرمترقبه در حقوق ایران در اجرای تعهدات بانک و مشتری در سیستم بانکی کشور

268.    ارزیابی آثار سیاستهای پولی برنرخ پس انداز ملی درایران

269.    تاثیر انتشار حق تقدم سهام بر عملکرد شرکتهای فعالترپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384-1379

270.    بررسی تغییرات فصلی موجودی نقدی بانکهای استان خراسان

271.    بررسی وتحلیل عملکرد بانک سپه از طریق خودارزیابی برمبنای مدل تعالی سازمانی(1383-1380)EFQM

272.    بررسی موانع ومشکلات اجرای حسابرسی عملیاتی دربانک مسکن

273.    بررسی کارایی فنی شعب بانک سپه(مطالعه موردی سرپرستی منطقه چهارتهران طی دوره زمانی 82-1378)

274.    ارزیابی کارآیی سرپرستیهای بانک تجارت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)

275.    بررسی رابطه کیفیت خدمات داخلی با رضایت شغلی کارکنان شعب و رضایت مشتریان بانک ملی ایران

276.    بررسی میزان استفاده کارشناسان بانک صادرات از اطلاعات مالی در ارتباط با پروژه های سرمایه گذاری(مطالعه موردی شرکتهای سرمایه گذاری تهران واست�

277.    بررسی برخی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان انتقالی بانک ملی ایران

278.    بررسی انطباق برنامه های آموزش مدیریت با مدل پرورش مهارتهای مدیران

279.    بررسی نقش وجایگاه بانک توسعه اسلامی در تامین مالی کشورهای عضو(مورد مطالعه:بررسی عملکرد این بانک در ایران -چالشها وموانع)

280.    بررسی تاثیر اتوماسیون عملیات بانکی بر ساختارنیروی انسانی شاغل در شعب بانک ملی ایران-استان تهرن از دیدگاه کارکنان

281.    بررسی علل معطلی مشتریان دربانک صادرات ایران به ترتیب اولویت از دیدگاه کارکنان(موردمطالعه شعب تحت سرپرستی مرکزتهران)

282.    بررسی تطبیقی اعتبار اسنادی داخلی با اعتبارات اسنادی بین المللی و راههای رفع موانع در جهت افزایش کارایی آن(مطالعه موردی بانک ملی ایران)

283.    ویژگیهای سیستم فراگیر(SGB)واثرات آن در بهبود کیفیت خدمات بانکی در مقایسه با یک سیستم روزآمد بانکی-مورد پژوهی:بانک تجارت

284.    بررسی عوامل مؤثربر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها( مطالعه موردی بانک کشاورزی)

285.    بررسی تطبیقی مشکلات اجرایی سیستم حسابداری ارزی بانک صادرات ایران با بانک ملت

286.    بررسی ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و مبانی فقهی آن

287.    بررسی نقش و اهمیت نظارت مبتنی برریسک در نظارت بانکی و مقایسه آن با نظارت تطبیقی

288.    سرقفلی وحق کسب و پیشه یا تجارت در حقوق ایران و وضعیت شعب استیجاری بانکها و بررسی تطبیقی سرقفلی در حقوق انگلستان

289.    بررسی تاثیر تغییرات ساختار سرمایه بر سودآوری بانک تجارت

290.    تهیه مدل ومحاسبه بهای تمام شده انواع حواله های بانکی(مطالعه موردی بانک مسکن)

291.    توثیق اسنادتجاری خاص در حقوق ایران ومقایسه آن با کنوانسیونهای بین المللی

292.    بررسی امکان پیاده سازی استانداردهای بین المللی مدیریت کنترل کیفیت در شعب ارزی بانک صادرات ایران

293.    تعهد داوری درقراردادهای بازرگانی بین المللی دولتی واجرای احکام داوری

294.    بررسی تطبیقی بانکهای توسعه ای وتخصصی درایران و کشورهای مختلف و ارائه الگوی مناسب استقرار بانکهای توسعه ای وتخصصی درایران

295.    بررسی نقش بازارهای مالی (بازار پول وسرمایه)برارزش افزوده بخش صنعت درایران(دوره بررسی سال82-1350)

296.    بررسی حقوقی قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان اتومبیل در مقابل اشخاص ثالث

297.    بررسی عملکرد بانک توسعه صادرات ایران در زمینه کمک به صادرات غیرنفتی کشور

298.    بررسی علل و عواقب عدم درج مقررات بین المللی ضمانت نامه ها در متون ضمانت نامه های بانکی به عنوان مقررات حاکم و شناخت رویه محاکم قضایی در ایران

299.    بررسی رابطه سپرده های مدت دار بانکی وتوزیع درامدطی دوره81-1348

300.    بررسی تاثیرانتظارات تورمی برسپرده های سرمایه گذاری مدت دار مشتریان نزد بانکهای ایران (سالهای82-1363)

301.    بررسی علل و عوامل بروز اقلام باز در حساب مرکز بانک صادرات ایران

302.    احکام مقبوض به عقد فاسد و تطبیق آن با قراردادهای بانکی

303.    بررسی تبدیل تعهد از جنبه حقوقی و فقهی و کاربرد آن در حقوق بانکی در مقایسه با حقوق فرانسه

304.    بررسی عوامل موثربرسرمایه گذاری بخش خصوصی درایران طی دوره82-1350

305.    بررسی حسابداری سرمایه گذاری دراوراق قرضه بین المللی در بانک مرکزی ایران

306.   
307.    بررسی رابطه بین تعهدسازمانی با سابقه خدمت-پست سازمانی وسطح تحصیلات منابع انسانی شاغل درشعب بانک سپه شهرمشهد

308.    ارزیابی میزان کارآیی سیستم بودجه بندی بانک صادرات ایران(مطالعه موردی بانک صادرات استان تهران)

309.    بررسی چگونگی اجرای طرح تکریم وتاثیر آن در جلب رضایت ارباب رجوع در شعب ریالی بانک تجارت در تهران

310.    بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی برموازنه حساب جاری تراز پرداختهای ایران طی دوره 80-1351

311.    بررسی ارتباط قیمت سهام با روندسودآوری افزایشی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران وشناسایی ویژگیهای این شرکتها

312.    بررسی عوامل مؤثر بر جلوگیری از گرایش کارکنان بانک به فساد مالی(مطالعه موردی کارکنان بانکهای ملت شهرستان کرج)

313.    بررسی سرمایه گذاری ثابت دربرنامه های اول،دوم وسوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران واثرآن براشتغال

314.    بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیران شعب بانک تجارت به کارکنان در شهر تهران

315.    بررسی اثرارائه صورتهای مالی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمتها بر تصمیمات تحلیل گران مالی بانک ملی ایران

316.    حساب ذخیره ارزی ایران ومقایسه آن باصندوق ذخیره ارزی نروژ

317.    قابلیت نسبت های مالی در پیش بینی توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل اوهلسان

318.    بررسی عوامل مؤثربرهموارسازی سود در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

319.    ارزیابی و بررسی تحلیلی ریسک ساختار ترازنامه بانک توسعه صادرات ایران

320.    پیش بینی نقدینگی در بانک سپه

321.    تحلیل مسائل حقوقی ناشی از فوت وحجر مشتری بانک دربازپرداخت تسهیلات بانکی

322.    بررسی آثار و پی آمدهای نظام تشویق و تنبیه در بانک ملی ایران از دیدگاه رؤسای شعب شهرتهران

323.    بررسی عملکرد سیاستهای اعتباری بانکها بر انباشت سرمایه و ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران طی سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی(81-1346)

324.    پدیده پولشویی،سازماندهی لازم برای جلوگیری ازآن ونقش سیستم بانکی در چارچوب این سازماندهی

325.    بررسی رابطه سودحسابداری با جریانهای نقدی وسرمایه درگردش حاصل از عملیات درشرکتهای صنایع غذایی وآشامیدنی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ته�

326.    بررسی عوامل مؤثردربهسازی نظام مدیریت شعب بانک ملت(مطالعه موردی-شعب استان تهران)

327.    بررسی فقهی وحقوقی چهارقرارداد بانکی(مضاربه- مشارکت مدنی- فروش اقساطی-بیع دین)

328.    مقایسه و تحلیل نرخ سود بانکی و ریسک اعتباری انواع مختلف تسهیلات اعطایی در بانک صادرات ایران (مطالعه موردی: بانک صادرات استان تهران طی سالهای

329.    بررسی راه کارهای افزایش بهره وری نیروی انسانی در واحدهای تولیدی بانک مرکزی(سازمان تولید اسکناس ومسکوک)

330.    بررسی وارزیابی سیستم اطلاعاتی حسابداری در بانک ملی ایران ونقش آن درتصمیم گیری مدیران

331.    بررسی ماهیت و آثارحقوقی شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی(موضوع اعطای تسهیلات در بانک صادرات)

332.    ارائه راهکارهای لازم جهت مکانیزم نهاد بیمه سپرده ها در ایران با استفاده از تجارب تطبیقی کشورهای دیگر

333.    بانکداری الکترونیکیHome Banking/Office Bankingوقابلیت کاربرد آن دربانکداری ایران باتوجه به تجربیات سایر کشورها

334.    بررسی ارتباط سیستم سپهربانک صادرات ایران با ارتقاءکیفیت خدمات به مشتریان

335.    بررسی موارد اشکال درمحاسبه نسبت کفایت سرمایه دربانکهای تجاری ایران

336.    بررسی,تحلیل وچگونگی نتایج وتبعات معاملات ارزی بانکهای ایرانی (موردمطالعه: معاملات ارزی بانک ملی ایران80-1375)

337.    بررسی مقایسه ای ابزارهای تامین مالی(مضاربه،فروش اقساطی وجعاله)دربانکداری اسلامی ایران و کشورمالزی

338.    بررسی سیستم ها وروش های اعطای تسهیلات در بانک ملت در مقایسه با بانکهای خصوصی وارائه الگوی بهینه

339.    بررسی کاربردی صورت ارزش افزوده درتصمیم گیری نسبت به اعطای تسهیلات بانکی

340.    شیوه های جبران خسارات در قانون مدنی ایران وبررسی آن در برخی قراردادهای بانکی

341.    اثر اکراه در عقد و ایقاع (با تأکید بر قراردادهای بانکی)

342.    نقش قاعده تسبیب از نظر قوانین موضوعه در حقوق بانکی

343.    بررسی راههای افزایش سودآوری درنظام بانکی کشور(مورد مطالعه بانک ملت)

344.    بررسی تطبیقی جایگاه استفاده از خرید دین(بیع دین)در نظام بانکداری ایران و سایر کشورهای اسلامی

345.    بررسی شرایط, ضوابط و مقررات معاملات بانکی وآثارحقوقی آن

346.    ماهیت حقوقی وشناخت شرکتهای چندملیتی

347.    نقش تسهیلات بانکی در رشد صنایع کوچک

348.    بررسی تطبیقی قدرت خریدکاربردسکه های رایج درایران وکشورهای منتخب

349.    استقلال بانک مرکزی وتاثیر آن برکارایی سیاست پولی با تاکید براقتصاد ایران

350.    بررسی تحلیلی سیاستهای ارزی وبازرگانی خارجی(تعرفه روی کالاهای وارداتی)طی سه برنامه اول،دوم وسوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشور وآثار آ�

351.    بررسی شیوه تامین مالی سرمایه گذاریهای ثابت وتاثیر آن بر وضعیت نقدینگی شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

352.    بررسی رابطه بین شاخص سودهرسهم وارزش افزوده اقتصادی با رعایت عامل اندازه شرکت درصنعت داروسازی(مطالعه موردی:شرکتهای داروسازی پذیرفته شده درب

353.    ماهیت وآثارضمانت در حقوق مدنی ومقایسه تطبیقی آن باحقوق تجارت

354.    جایگاه اسناد در چارچوب قانون آئین دادرسی مدنی درحقوق ایران با تاکید براسناد وقراردادهای بانکی

355.    پیامدهای اتکاء بودجه دولت به درآمد نفت واثرات کوتاه مدت و میان مدت آن براقتصاد

356.    بررسی پیش نیازهای لازم برای استقرار نظام بانکداری الکترونیکی در ایران از دیدگاه مدیران نظام بانکی کشور

357.    بررسی اصل حاکمیت اراده در قراردادها و تطبیق آن با قراردادهای بانکی

358.    تابع تقاضای پول درایران با تاکید برتئوری تقاضای پول میلتون فریدمن

359.    بررسی کاربری حسابداری منابع انسانی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

360.    بررسی کفایت کارایی شعب با توجه به درجه بندی آنها

361.    بررسی پیامدهای رفتاری کارکنان درصورت واگذاری قسمتی ازسهام بانکهای دولتی به کارکنان مورد مطالعه بانک صادرات ایران

362.    بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

363.    تاثیرعملکردسیاستهای پولی واعتباری برتوزیع درامدبین سالهای 80-1359

364.    بررسی جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی تضمینی و مقایسه آن با اعتبارات اسنادی عادی و ضمانت نامه های بانکی

365.    بررسی ویژگیهای نظام جدید پرداخت(درمقایسه با نظام قبلی)واثرآن برانتظارات کارکنان(مطالعه موردی شعب مستقل ممتاز و درجه یک بانک تجارت شهرتهران)

366.    بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص دربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی نیازمندی به نیروی انسانی متخصص در5 سال آینده

367.   
368.    بررسی سیاست های پولی ومالی موردنظر صندوق بین المللی پول در ایران با تاکیدبربخش پولی وبانکی

369.    رابطه بین استقرار سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و بهبود نظام بانکی

370.    بررسی روشهای حسابداری در بانکداری الکترونیکی و مقایسه آن با روشهای سنتی

371.    مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

372.    عوامل موثر در تاخیر ارائه صورتهای مالی تلفیقی در بانک ملت از دیدگاه استفاده کنندگان و مدیران

373.    بررسی ماده 56 برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه ایجاد اشتغال در استان قزوین وتاثیرآن برصورتهای مالی با

374.    بررسی حذف مقررات زائد دربانک مسکن از دیدگاه مدیریت پورتفوی با تاکید برعلل کمبود نقدینگی

375.    بررسی تحلیلی مالیات برارزش افزوده اقتصادی و نقش اطلاعات حسابداری در آن

376.    شناخت اولویت ها درعوامل مؤثر برتواناسازی کارکنان بانک سپه از دیدگاه مدیران شعب تهران

377.    بررسی آثار اتوماسیون در شعب بانک ملی ایران استان آذربایجان شرقی

378.    بررسی ساختار صادرات صنعتی ایران و چشم انداز آن در برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور

379.    بررسی تاثیر کسری بودجه دولت بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی و چشم اندازآن در برنامه سوم ( 83 - 1379 )

380.    بررسی وارزیابی برنامه های آموزش مدیریت در بانک صادرات ایران طی سالهای 80-1371

381.    بررسی عوامل موثربرانتصاب مدیران (پایوران) دربانک سپه

382.    بررسی عوامل موثربربازپرداخت به موقع تسهیلات بانک کشاورزی طی سالهای 79-1363

383.    اتحادیه پایاپای آسیایی:بررسی تاثیر تغییر واحد حساب ازSDR به USD در حجم معاملات و توسعه همکاری های بین بانکی

384.    تاثیرریسک ناشی ازنوسانات نرخ ارزبرصادرات غیرنفتی ایران

385.    مدل های ریسک اعتباری مشتریان بانک توسعه صادرات ایران

386.    بررسی انتظارات مشتریان ازخدمات بانک کشاورزی شهرتهران(باتکیه برکیفیت خدمات SERVQAL)

387.    علل بررسی ورسیدگی به تخلفات اداری درنظام بانکی

388.    بررسی علل زیان بانک صادرات در مناطق محروم کشور (مطالعه موردی بانک صادرات کهگیلویه و بویراحمد طی سالهای 78 - 1369 )

389.    بررسی رابطه بین منابع و تسهیلات اعطایی از لحاظ زمان و هزینه در بانک صادرات(1375-1380)

390.    بررسی عوامل موثر در افزایش عملکرد کارکنان بانک سپه ومقایسه آن با بانک ملی ایران در استان گیلان

391.    ایجاب و اثر حقوقی آن

392.    بررسی آثار تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بانک مسکن بر صورتهای مالی در طی سالهای 78-1370

393.    بررسی میزان توجیه پذیری افزایش سرمایه و تأثیر آن بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

394.    بررسی تاثیرمتغیرهای کلان اقتصادی برکل تسهیلات بخش وارداتی سیستم بانکی78-1365

395.    بررسی و ارائه معیارها وروشهای مناسب برای ارزیابی ورتبه بندی مدیریت های شعب بانک کشاورزی در استانها

396.    بررسی عوامل مؤثر درافزایش قدرت رقابتی صادرات غیرنفتی ایران دربازارهای جهانی مطالعه موردی:فرش وپسته وزعفران

397.    بررسی عوامل مؤثربرحجم سپرده های بخش خصوصی دربانک کشاورزی 1379-1368

398.    بررسی ارتباط رشته های تحصیلی کارکنان باکارائی آنان درصندوق بیمه محصولات کشاورزی

399.    بررسی حقوقی عقد اجاره به شرط تملیک واجرای آن دربانک کشاورزی

400.    سیاستهاومقررات ارزی دربخش خدمات وتاثیرآن برمنابع ومصارف ارزی طی سالهای77-1357

401.    بررسی نقش نهادهای بازارسرمایه درتوسعه بازارمالی کشور

402.    مقایسه بهای تمام شده بانک کشاورزی درقبل وبعدازگرایش به سمت فعالیت تخصصی-تجاری وبررسی عوامل موثربرآن

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۰ساعت   توسط  hfhfhf  |